DELTA PLATFORM MŰKÖDÉSÉRE ÉS AZ AZON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (GTC)

FOGALMAK

A GTC-ben az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Delta: DELTA-TRUCK KFT., Letelepedési helye: Magyarország, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13. regisztrációs száma: 01-09-076508, közösségi adószáma: HU10544350

Delta csoport: A következő vállalatok: Delta-Truck Kft. (HU), Delta-Truck s.r.o (SK), Viarent s.r.o. (CZ)

Platform: a www.trucks4auction.eu url alatt működő weboldal és/vagy annak okostelefonokra kifejlesztett alkalmazások bármelyike.

Platform üzemeltetője: Delta

GTC: a Delta által a Látogatók közreműködése nélkül egyoldalúan meghatározott általános szerződési feltételei azok mellékletével együttesen. A GTC egyes mellékletei attól függően terjednek ki a Regisztrált Felhasználókra, hogy a regisztrációjuk alapján Jármű eladására vagy Jármű vételére jogosultak.

Látogató: az a személy, aki a Platform URL címén keresztül a Platformot megjeleníti.

Felhasználó: az a személy, aki a Platform megnyitását követően a regisztrációt megkezdi függetlenül attól, hogy a regisztrációra sor kerül vagy sem.

Regisztrált Felhasználó: az a személy, akinek Regisztrációra irányuló kérelmét a Delta elfogadta és a Delta erről szóló értesítése alapján a regisztrációt aktiválta függetlenül attól, hogy Eladó vagy Vevő-Kereskedő.

Eladó: az a Felhasználó, aki Jármű eladása céljából regisztrált a Platformra.

Vevő-kereskedő: az a Felhasználó, aki Jármű megvásárlása céljából regisztrált a Platformra.

Zárt Vásárlói Közösség: a Regisztrált Felhasználók összessége attól függetlenül, hogy mi a Regisztrált Felhasználó egyedi státusa.

Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, ha az tehergépkocsi, vontató, nyergesvontató pótkocsi, félpótkocsi, lassú jármű vagy járműszerelvény. Nem tartozik a Járművek közé különösen a személygépkocsi, autóbusz, trolibusz, villamos, mezőgazdasági vontató, négykerekű motorkerékpár.

Használt jármű: az a Jármű, amelynek első forgalomba helyezésétől több, mint 6 hónap eltelt vagy több, mint 6000 km-t tett meg, amelyik hamarabb következik be.

Jármű leírás: a Licit megkezdéséhez a Platform által elvárt kötelező és a GTC Alapelvei szerint szükséges, a Járművel összefüggő adatok, információk és fotó dokumentáció összefoglaló elnevezése.

Dokumentáció: a Licit megkezdéséhez a Platform által elvárt kötelező és a GTC Alapelvei szerint szükséges vagy opcionális:

 • a Jármű gyártmányával, működésével, forgalomban tartásával összefüggő adatokat, információkat igazoló dokumentumok, különösen: Jármű használati utasítása, garancia dokumentációja, műszaki leírása, karbantartásokat tartalmazó igazolásai, stb.
 • a Jármű tulajdonjogának átruházásához és a főtevékenységként Jármű-Kereskedő saját tulajdonjogának megszerzéséhez vagy forgalomba helyezéséhez szükséges, az Eladók által rendszerint rendelkezésre bocsátandó dokumentumok összefoglaló elnevezése.

Nem része a Jármű Dokumentációjának a Járműnek az Európai Unión kívüli harmadik állam szabályai által meghatározott a tulajdonjog megszerzéséhez és/vagy forgalomba helyezéshez szükséges további dokumentum.

Aukció vagy Licit: a Zárt Vásárlói Közösségen belül meghirdetett Járművek eladására irányuló, az ajánlattevők versenyzésével a legmagasabb ár elérésére irányuló eladási technika és eljárások összefoglaló elnevezése. Az Aukció egyes, a GTC által meghatározott fajtái, továbbá ezen belül az egyes egyedi Jármű értékesítésére irányuló eljárási folyamat annak kezdetétől a befejeződéséig.

Licit lezárulása: az az időpont, amikor megszűnik a Zárt vásárlói közösség számára az ajánlat tétele.

Ajánlott vásárlási ár: az az ár, amelyet a Vevő-Kereskedő ajánl az Aukcióban részt vevő Jármű vételáraként. Az ajánlott vásárlási ár attól függően tartalmaz vagy nem tartalmaz hozzáadott értékadót, hogy az Aukciós adatlapon az árra vonatkozó felület rögzíti.

Vételár: a nyertes ajánlatban meghatározott Ajánlott vásárlási ár. A Vételár nem tartalmazza a Vevő vagy az Eladó által a Deltának fizetendő díjakat, Járulékos költségeket, szállítási költségeket és alkalmazandó adókat, vámokat.

Díj, mely az Vevőt terheli: Deltát a Vevő-Kereskedőtől minden a Platformon értékesített jármű után megillető összeg.

Díj, mely az Eladót terheli: Deltát az Eladótól minden a Platformon értékesített jármű után megillető összeg.

Szállítási költség: az az összeg, melyet a Vevő-Kereskedő a Járművek leszállításáért fizet meg.

Járulékos költség: a Vevő által fizetendő az az összeg, mely az Aukción keresztül értékesített Jármű Vételára felett felszámításra kerül a Jármű Dokumentációjával összefüggő adminisztrációs költségként a Jármű Vevő-Kereskedő részére történő tulajdonátruházáshoz. A Járulékos költség mértékét az Eladó személye és az Eladásra kínált Jármű forgalomba helyezésének országa határozzák meg.

Hozzáadott értékadó: Olyan közvetett adó, amelyet a termék értékesítés, szolgáltatás nyújtás minden fázisában meg kell fizetni az adott terméken, szolgáltatáson keletkező értéknövekmény után.

Láncértékesítés: Akkor beszélünk láncügyletről, ha ugyanaz a termék egymást követően több (legalább kettő) értékesítés tárgya lesz úgy, hogy a termék elszállítása az első értékesítőtől közvetlenül a végső beszerzőhöz történik.

Háromszögelési séma: A háromszögügylet során jellemzően három, különböző EU tagországban nyilvántartásba vett adóalany (A, B és C) között úgy zajlik a termékértékesítés, hogy az áru az első adóalany értékesítőtől (A) közvetlenül a sorban utolsó adóalany vásárló (C) részére kerül elszállításra, miközben a termék értékesítése egymást követően zajlik le (A)-(B),majd (B)-(C) felek között.

Export: a Járműnek végleges jelleggel az Európai Unió területén kívülre szállítása.

Átvételi felhívás: az az értesítés, és az ahhoz kapcsolt dokumentum együttesen, melyek alapján a Vevő-Kereskedő köteles és jogosult a Jármű birtokba vételére.

Jótállás (Warranty): a Jármű gyártója által a Járműre vállalt az a kötelezettség, mely szerint a gyártó köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Gyártó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Gyártó jótállása a GTC hatályán kívül esik. A Delta a GTC alapján nem vállalt és nem tartozik jótállással.

Eladó jogszabályon alapuló Szavatossága (Defective performance): a Platformon a Jármű értékesítésére vonatkozóan a Jármű Eladójának jogszabály által szabályozott kötelezettsége a Jármű értékesítése esetére.

Delta korlátozott szavatossága: a Delta GTC szerint vállalt kötelezettsége a Vevő-Kereskedővel szemben a Jármű értékesítése esetére.

Nap: naptári nap, amely a Delta letelepedési helye szerinti időzóna a naptári nap első óra kezdetével kezdődik és a nap utolsó órájának a végével fejeződik be.

Munkanap: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénteki nap, kivéve, ha a Delta Letelepedési helye szerinti Magyarország jogszabálya ezeknek a napoknak bármelyikét az egyes naptári években munkaszüneti napként vagy ünnepnapként határozza meg.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Platformon keresztül a GTC Fogalom alatt meghatározott az Európai Unióban forgalomba helyezett használt Járművek aukciójára és adásvételére kerül sor. A Platformon Eladóként az Európai Unió területén működő jogi személyek és a nem fogyasztó üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek vehetnek rész regisztráció birtokában. A Platformon Vevőként az Európai Unió területén vagy a Delta által elfogadott államban letelepedési hellyel rendelkező, járművek adásvételével üzletszerűen főtevékenységként végző járműkereskedők vehetnek részt regisztráció birtokában.

A Platform célja, hogy az Eladók és a Vevő- Kereskedők az aukció segítségével a legjobb piaci áron adjanak el és vásároljanak használt Járművet. A Platformon lefolytatott eredményes aukció alapján elért Vételáron járműveket a Delta csoport vállalata vásárolja meg az Eladótól, és azokat a nyertes ajánlatot tevő Vevő-Kereskedőnek adásvétellel adja el.  A Platform az interneten működik, a Platformon folytatott kereskedelem nem minősül elektronikus kereskedelemnek.

 1. Alkalmazandó jog, Joghatóság, Általános szerződési feltételek (GTC)

A Platformra, a Platform működésére, a Platform működésével összefüggő és/vagy a Platform útján létrejövő minden jogviszonyra, az ezekhez kapcsolódó bármely jogviszonyra a magyar jog szabályait (Jogválasztás) és a Delta csoport által a magyar jog alapján közzétett GTC-t kell alkalmazni. A magyar jogra vonatkozó Jogválasztás kiterjed a Platformmal bármely módon összefüggő, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra, különösen bármely kárral összefüggő esetre tekintve, hogy valamennyi fél kereskedelmi tevékenysége keretében jár el. A Platform a magyar jog alapján működik. A magyar jogra vonatkozó Jogválasztás kiterjed a Platformmal bármely módon összefüggő jogviszonyokra és esetekre, amikor a felek között nem jön létre szerződés, de a szerződés megkötését megelőzően folytatott tárgyalásokból a kötelmi jogviszony attól függetlenül létrejön, hogy a szerződés megkötésére ténylegesen sor került-e vagy sem. Ugyancsak kiterjed a Jogválasztás azokra az intézkedésekre, amiket a felek a jogaik érvényesítésével, különösen a teljesítés módjával és esetleges hibás teljesítésekkel összefüggésben tesznek továbbá a szerződések és jogok átruházásra és/vagy engedményezésekre, képviseletre, meghatalmazásra.

A jogvitákban a magyar rendes bíróságoknak van kizárólagos joguk (Joghatóság) az eljárások lefolytatására. A Joghatósági kikötés kiterjed azokra az esetekre is, amikor a felek között nem jön létre szerződés, de a szerződés megkötését megelőzően folytatott tárgyalásokból valamely kötelmi jogviszony attól függetlenül létrejön, hogy a szerződés megkötésére ténylegesen sor került-e vagy sem. Ugyancsak kiterjed a Joghatósági kikötés a szerződések és jogok átruházásra és/vagy engedményezésekre, képviselettel, meghatalmazással és egyes a Platform működésével, az azon nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő nem kötelmi jellegű intézkedésekkel összefüggő jogvitákra.

A GTC és annak mellékletei a Delta csoport minden olyan vállalatára kiterjed, mely eljár a Platform által nyújtott szolgáltatások során.

A Látogató és a Felhasználó a Platform látogatásával, a regisztráció megkezdésére irányuló kérelemmel kifejezetten elfogadja, hogy kizárólag a magyar jog, kizárólag a Delta jelen GTC-je alkalmazható és a magyar bíróságok járnak el a jogvitákban. Ha a Felhasználó kérelme utóbb bármely okból nem állna rendelkezésre, akkor is úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatásigénybe vételének a megkezdésével, azaz a regisztrációt követő belépéssel a honlapon hozzáférhető GTC ismeretében elfogadja a kikötéseket.

A Felhasználók általános szerződési feltételeinek az alkalmazását vagy az egyes általános szerződési feltételek párhuzamos illetőleg egymást kiegészítő alkalmazhatóságát a jelen GTC kizárja. A Delta GTC-t folyamatosan megismerhetővé teszi a Platformon.

A Platform GTC-jének a Látogatókra vonatkozó szabályait az első látogatástól alkalmazni kell azokra a Látogatókra is, akik nem kívánnak a Platformra regisztrálni és azokra a felhasználókra, akik regisztrációja bármely okból megkezdődött, de nem fejeződött be.

A regisztrációhoz a GTC és az adott regisztrációra vonatkozó mellékletek feltétel nélküli elfogadása szükséges.   A GTC a Felhasználó és a Delta csoport között a regisztráció elfogadásával létrejövő keretszerződés.

Minden adásvétel, mely a Delta és a Regisztrált Felhasználó között létrejön a GTC alapján létrejött önálló, egyedi szerződés.

A regisztráció elfogadásával a Delta csoport és a Felhasználó közötti minden korábbi feltétel, véleményeltérési nyilatkozat, eltérő ajánlat, szóbeli vagy írásbeli megállapodás vagy üzleti gyakorlat helyébe a GTC lép a Platform útján vagy a Platform segítségével létrejövő minden jogviszonyra.

A regisztráció megkezdésétől kezdődően a GTC a felek teljes szerződése. A GTC-t akkor is alkalmazni kell a Regisztrált Felhasználóra, ha a regisztrált Felhasználó státusában bármilyen változás következik be.

A GTC módosításait a Delta azok hatályba lépésekor közzéteszi, és a Regisztrált Felhasználókat 15 nappal korábban e-mailben értesíti a GTC módosítással a változásról. A GTC módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó csak abban az esetben tud belépni első alkalommal a szolgáltatás igénybevételére, ha a GTC módosítását elfogadja. A Felhasználó a GTC elfogadásával kötelezettséget vállal arra is, hogy legalább 30 naponként belép a szolgáltatás felületére, és ezzel ellenőrzi, hogy a GTC módosításra került-e, ezért a hatályba lépéstől számított 60 napon túl a GTC módosítására nem kell utalnia a Deltának.

Az egyes Aukciókon történő részvétel megkezdéséhez az Eladónak és a Vevő-Kereskedőnek a hatályos GTC-t el kell fogadni, másként az Aukción történő részvételt, mint szolgáltatást nem tudják igénybe venni.

Ha a Regisztrált Felhasználók Aukcióban történő részvételekor változik a GTC, akkor az Aukció megkezdésének pillanatában hatályos GTC-t kell alkalmazni az adott Aukcióra.

A Delta a Platform szolgáltatásainak hozzáféréséhez, használatához Útmutatókat és Gyakran Ismételt Kérdéseket vezethet be időről időre, melyek azonban nem lépnek a GTC helyébe, nem egészítik ki a GTC-t- Az Útmutatók és a GYIK, valamint a GTC közötti eltérés esetében a GTC-t kell alkalmazni.

A GTC-től eltérhet a GTC-n alapuló, a Delta és a Regisztrált Felhasználó között megkötött egyedi adásvételi szerződés, ha azt a Felek írásba foglalják és az eltérést a kapcsolattartási címeken keresztül egymásnak megküldik vagy teljes bizonyító erejű elektronikus okiratba foglalják, illetőleg a megállapodást a felek aláírják és szkennelt dokumentumban küldik meg egymásnak. A GTC-től történő eltérés kizárólag az eltéréssel érintett Jármű egyedi szerződésére terjed ki.

 1. A Platform szolgáltatásaihoz való hozzáférés

A Platform Zárt Vásárló Közösség számára nyújt szolgáltatásokat. A Zárt Vásárló Közösséghez a regisztrációval csatlakozik a felhasználó.

A Platformra látogató személyek a regisztrációt követően, érvényes és hatályos regisztráció birtokában saját felhasználó névvel és jelszóval férnek hozzá a Platform szolgáltatásaihoz. A Platformon kétféle regisztráció alapján kétféle regisztrált Felhasználó van: Eladó Felhasználó és Vevő-Kereskedő. Amennyiben valamely Felhasználó Eladóként és Vevő-Kereskedőként is igénybe szeretné venni a szolgáltatást, akkor mindkét regisztrációt le kell folytatnia, és mindegyik regisztráció alapján önálló saját felhasználó névvel és jelszóval az ahhoz a regisztrációhoz kapcsolt szolgáltatást veheti igénybe.   A regisztráció kérelem alapján a Delta egyedi döntésével jön létre.

 • A Regisztráció feltételei:

2.1.1. Eladóra vonatkozó feltételek

-a Felhasználó az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett és működő jogi személy, amelynek cégállapota, adószáma, tevékenysége és képviselője az Európai Unió hivatalos, erre szolgáló weboldalán (EU Cégnyilvántartás) keresztül ellenőrizhető (GTC hatálybalépésekor: e-justice.europa.eu) vagy

-a Felhasználó az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett és működő üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató vállalkozó természetes személy, és ennek megfelelően kétséget kizáróan ez a vállalkozói státusza, adószáma, tevékenysége és képviselője az Európai Unió hivatalos, erre szolgáló weboldalán (EU Cégnyilvántartás) vagy az Európai Unió tagállamának hivatalos weboldalán keresztül ellenőrizhető továbbá

– a Felhasználó érvényes közösségi adószámmal rendelkezik, mely az Európai Unió vagy a magyar adóhatóság erre szolgáló hivatalos weboldalán keresztül ellenőrizhető továbbá

–  a Felhasználó nem áll csőd- vagy felszámolási illetőleg a letelepedési állama által bevezetett fizetésképtelenségi eljárás alatt továbbá

– a Felhasználó képviselője vagy annak a regisztrációs kérelemhez csatolt írásbeli meghatalmazásával rendelkező meghatalmazottja a Platformon közzétett Kérelem nyomtatvány kitöltésével a GTC-t és mellékleteit feltétel nélküli elfogadja és írásban kéri a Regisztrációt.

A Delta fenntartja magának a jogot arra, hogy ha  a regisztráció során az Európai Unió hivatalos oldalai vagy ezek hozzáférésével a tagállamok hivatalos oldalai a Delta számára nem biztosítanak a regisztráció feltételeinek az ellenőrzésére egyértelmű információt vagy bármely kétely merül fel az információkkal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben, hogy a regisztrációt a Felhasználó kifejezetten üzleti célból létesíti, akkor a Felhasználótól további igazolásokat vagy dokumentumokat, nyilatkozatot kérhet be és vagy videokonferencia útján azonosság ellenőrzést kezdeményezhet. A Delta a videokonferencia felvételét akkor rögzíti, ha a Felhasználó ebbe beleegyezik. A Felhasználó nem köteles a Delta által kért dokumentumok   benyújtására és a videokonferencián a részvételre továbbá az adatkezelésbeleegyezésére, ebben az esetben a Delta megtagadja a regisztrációt.

2.1.2. Vevő-Kereskedőre vonatkozó feltételek

-a Felhasználó az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett és működő jogi személy, amelynek cégállapota, adószáma, főtevékenysége és képviselője az Európai Unió hivatalos, erre szolgáló weboldalán (EU Cégnyilvántartás) keresztül ellenőrizhető (GTC hatálybalépésekor: e-justice.europa.eu) vagy

– a Felhasználó az Európai Unión kívüli államban bejegyzett és működő főtevékenységként járműkereskedelmet folytató jogi személy, amelynek cégállapota, adószáma, főtevékenysége és képviselője a honossága szerinti állam hivatalos, erre szolgáló weboldalán keresztül ellenőrizhető, továbbá

– a Felhasználó érvényes magyar vagy közösségi vagy a honossága szerinti államban adószámmal rendelkezik, mely a magyar adóhatóság, az Európai Unió vagy a honossága szerinti állam erre szolgáló hivatalos weboldalán keresztül ellenőrizhető, továbbá

–  a Felhasználó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, amely az Európai Unió vagy a honossága szerinti állam hivatalos, erre szolgáló weboldalán keresztül ellenőrizhető, továbbá

– a Felhasználó képviselője vagy annak a regisztrációs kérelemhez csatolt írásbeli meghatalmazásával rendelkező meghatalmazottja a Platformon közzétett Kérelem nyomtatvány kitöltésével a GTC és mellékletei feltétel nélküli elfogadásával írásban kéri a Regisztrációt.

A Delta fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a Delta nem tud a regisztráció feltételeinek az ellenőrzésére egyértelmű információt beszerezni vagy bármely kétely merül fel az információkkal kapcsolatban, akkor a megfelelőség ellenőrzésére a Felhasználótól további igazolásokat vagy dokumentumokat és/vagy videokonferencia útján történő azonosság ellenőrzést kezdeményezzen és megtagadja a regisztrációt.

2.2. A regisztrációval összefüggő nyilatkozatok

A Regisztrációhoz a következő nyilatkozatok szükségesek, melyeket a regisztrációs Kérelem nyomtatvány tartalmaz:

–  a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá

– a Felhasználó részéről a Regisztrációban és a Regisztrált felhasználó képviseletében a Platformon eljáró személyek hozzájárulnak az adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelésekhez,

– a Felhasználó feltétel nélkül és eltérések nélkül elfogadja a regisztráció esetére a GTC és a rá vonatkozó mellékletek rendelkezéseit, ideértve azokat GTC szabályokat is, melyek lényegesen eltérnek a magyar jogszabályoktól és vagy a szokásos szerződési gyakorlattól,

– a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját általános szerződési feltételei nem alkalmazhatóak a felek jogviszonyára, továbbá

– a Felhasználó a Regisztrációs kérelmében kötelezettséget vállal a GTC betartására, továbbá

–  a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Platform hozzáférésekor ellenőrzi a Delta által megismerhetővé tett GTC módosításokat, továbbá

– a Felhasználó kötelezettséget vállal az adatváltozásainak haladéktalan bejelentésére, továbbá

– a Felhasználó és a képviseletében a Platformon eljáró a regisztráció esetére vállalja, hogy Felhasználó nevét és jelszavát titokban tartja, ahhoz nem ad hozzáférést más személynek.

2.3. A Regisztráció létrejötte

Egy (1) Felhasználó Eladóként és/vagy Vevő-Kereskedőként önálló regisztrációval rendelkezik, azaz a Felhasználó a regisztráció fajtájától függő egyetlen regisztrációra jogosult. Minden Regisztrált Felhasználó a regisztrációjának megfelelően egyetlen Eladói és vagy Vevő-Kereskedői Felhasználói nevet és jelszót használ. Tilos a Regisztrált Felhasználó több felhasználó névvel történő többszörözése azonos pozícióban, tilos a regisztráció fajták keverése. Tilos fiktív Felhasználó regisztrációja, mely megvalósulhat oly módon, hogy a már regisztrált felhasználó más személyt használ fel az ismételt regisztrációra.

A Delta abban az esetben is megtagadhatja a regisztrációt, ha a Felhasználó minden a GTC szerinti kötelezettségének eleget tett.

A Regisztráció a Delta által a felhasználónak küldött e-mail értesítése alapján a Felhasználó által végrehajtott Regisztráció aktiválásával jön létre.  A Felhasználó a Platform szolgáltatásaihoz az aktiválást követően fér hozzá.

2.4. Változások a Regisztrált Felhasználói állapotban

2.4.1. A Regisztrált Felhasználó bármikor kezdeményezheti a Regisztráció törlését a Deltánál a Platform Ügyfélszolgálat e-mail címén. A törlésről a Delta 15 napon belül dönt, és erről haladéktalanul értesíti őt.

2.4.2.  A Delta dönthet a Regisztrált Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről, és erről haladéktalanul értesíti őt, különösen abban az esetben, ha Regisztrált Felhasználó személyére vonatkozó valamely adat, információ ellenőrzése válik szükségessé. A Felfüggesztés a lehető legrövidebb ideig tart, a Regisztrált Felhasználó köteles az adatok ellenőrzésében együttműködni.

2.4.3. A Delta dönt a Regisztrált Felhasználó tevékenységének blokkolásáról és erről haladéktalanul értesíti őt, ha a Regisztrált Felhasználó a Delta által közzétett GTC   módosítást nem fogadja el vagy a Regisztrált Felhasználó felfüggesztésre került.

2.4.4. A Delta dönthet a regisztrált Felhasználó tevékenységének blokkolásáról, különösen, ha:

–  a Regisztrált Felhasználó tevékenységére vonatkozó információ ellenőrzése válik szükségessé vagy

– felmerül a gyanú, hogy a Regisztrált Felhasználó visszaélésszerűen vagy jogellenesen vagy bűncselekmény elkövetésére használja a Platformot vagy

–  felmerül a gyanú, hogy a Regisztrált Felhasználó a GTC szabályait megsérti, a Platform célját akadályozza vagy veszélyezteti különösen a Platform Zárt Vásárló Közösségének veszélyeztetésével vagy megsértésével használja a Platformot vagy ezek kockázata áll fenn vagy

– fennáll a veszélye annak, hogy sérül az egy(1)  Felhasználó – egy(1) Regisztráció  szabály

– bármely adatkezelési kockázat merül fel

– a Regisztrált Felhasználó bármely más módon akadályozza a Platform rendeltetésszerű működését.

2.4.5. A Delta bármikor indokolás nélkül dönthet a Regisztrált Felhasználó Platformról történő Kitiltásáról, és erről haladéktalanul értesíti őt. A Deltának a Platform működése az elsődleges célja, ezért közvetlen veszélyt kivéve első lépésben a Regisztrált felhasználó felfüggesztésével és/vagy blokkolásával jár el, és a vizsgálatának eredményétől függően dönt a Kitiltásról vagy visszaállítja a Regisztrált Felhasználó státusát. A Kitiltás nem hozható nyilvánosságra. A Kitiltást a Delta egyoldalú döntésével módosíthatja.

 1. A Regisztrációt követő Felhasználói aktivitások nyilvántartása és megőrzése

3.1. A Delta a Regisztrált Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó levelezéseket, dokumentumokat, számlákat, tranzakció igazolásokat, üzeneteinek elküldését és vagy ezek visszaigazolását igazoló rendszerüzeneteit jogosult az elévülési időn túl legfeljebb 8 (nyolc) évig megőrizni. Delta jogosult arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggésben a Felhasználók aktivitásait is naplózza és őrizze ugyanezen időtartamig. A Delta nyilvántartásait és ezek tartalmát kell az irányadónak tekinteni a felek vitája esetén, különösen, hogy a Felhasználók hozzáfértek a Platformhoz és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, és milyen nyilatkozatokat tettek. Ezzel szemben a Felhasználónak kell kétséget kizáróan bizonyítani ennek ellenkezőjét.

3.2.A Felhasználók kötelesek személyükre vonatkozóan valós és napra kész adatokat közölni, változásokat kötelesek legkésőbb 5 napon belül bejelenteni. A Delta a Felhasználók nagy számára tekintettel nem köteles a Felhasználók adatait, ezek megváltozását időről időre ellenőrizni. Kizárólag a Felhasználó felel azért, ha az adatainak megváltozását nem, nem megfelelően vagy késedelmesen jelentette be.

 1. A Platformon értékesített áruk, nyújtott szolgáltatások
 • A GTC hatálya alá tartozó áruk

4.1.1. Platform a Definícióban Járműként meghatározott használt Járművek értékesítésére szolgál. A Platformon kizárólag az Európai Unióban belföldiként forgalomba helyezett 6000 km-t meghaladó vagy hat hónapnál régebbi járművek kerülnek adásvételre, melyek a regisztrált Felhasználó Eladó tulajdonában állnak vagy az Aukció lezárásának pillanatát követően legfeljebb 30 napon belül a regisztrált Felhasználó tulajdonában fognak állni.

4.1.2. A GTC-n kívül eső áruk: a Platformon a definícióban megjelölt járműveken túl más járművek, jármű alkatrészek, jármű tartozékok vagy a járművekkel összefüggő áruk értékesítésére nem kerül sor.

4.1.3. A GTC hatálya alá tartozó áruk vételéről a Delta szabadon dönt, és ezeket a GTC szerint a regisztrált Felhasználó Vevő-kereskedőnek értékesíti.

4.2. A GTC hatálya alá tartozó Szolgáltatások:

4.2.1. A GTC hatálya alá  kizárólag a Delta által nyújtott Platform-specifikus szolgáltatások tartoznak, ide tartoznak különösen: a Platformon aukcióra bocsátható Járművek, Jármű leírások és Jármű Dokumentáció megjelenítése, keresés a Járművek adatbázisában a Platform által aktuálisan lehetővé tett keresési szempontok szerint, Járművek képernyőn megjelenítése/listázása (korlátozott darabszámban), Jármű leírás mentési, másolási, nyomtatási lehetősége, Jármű  eladására ajánlati felhívásának közzététele, amely hirdetésnek minősül, Járműre vételére ajánlattétel lehetősége, aukciós folyamat bonyolítása a hozzá kapcsolódó kommunikációs feladatokkal.

4.2.2. A Delta jogosult arra, hogy a Platformon közzétett Járműveket az Eladó besorolása és/vagy a saját szempontjai szerint csoportokba besorolva illetőleg keresési feltételek szerint lehívhatóvá téve tegye közzé, és ezek a feltételek időről időre szabadon változtathatóak. A csoportok és a keresési feltételek célja a tájékozódás segítése, a Regisztrált Felhasználók keresési igényeinek kielégítése, az ügyletek létrejöttének elősegítése.

4.2.3. A Delta lebonyolítja az általa meghirdetett aukciókat. Az Aukciók fajtáit és lebonyolításukat a GTC tartalmazza.

4.2.3. A Delta eladói minőségében az általa a Vevő-Kereskedőnek értékesített Járműveket a Vevő-Kereskedő által meghatározott célországba szállítja a saját költségén, ezek költségeit a Vevő-Kereskedő a Deltának téríti meg.

4.2.4. Az Eladók és a Vevők által a Deltától megrendelt műszaki szakértői véleményre vonatkozó szolgáltatás független a Platform szolgáltatásaitól és nem tartozik a GTC alá. A Delta nem vállal felelősséget sem a szolgáltatásért, sem a szolgáltatásban kiadott szakértői véleményért.

A Delta a Platformon nem teszi lehetővé a GTC-ben tételesen meg nem határozott szolgáltatások igénybe vételét, sem más személyek szolgáltatásainak közzétételét és/vagy hirdetését.

 1. A Platform használatra vonatkozó általános kötelezettségek

Az általános kötelezettségek a Platform Regisztrált Felhasználóira és a Platformon hozzáférhető összes szolgáltatásra kiterjednek, ezeket a GTC 1. számú melléklete tartalmazza.

 • A Felekre vonatkozó, az adásvételekkel összefüggő alapvető kötelezettségek
 1. Az Eladó kizárólag olyan Járműre kezdeményezhet Aukciót, amelynek a tulajdonjogával rendelkezik vagy a Licit lezárulásától számított 30 napon belül rendelkezni fog, és azokat ezen a határidőn belül Delta csoport rendelkezésre tudja bocsátani.
 2. Az Eladó  a Járműre vonatkozó minden lényeges adatot és információt köteles az Aukció előkészítésekor ellenőrizni és a lényeges információkat a valóságnak megfelelően és teljes körűen kell a Jármű leírásban megjelölni. A hiányosságokat, hibákat, sérüléseket, műszaki jellemzőket egyértelműen kell közölni, a kockázatokat a Jármű leírásban meg kell határozni; ilyen kockázatok különösen: nagy igénybe vétellel együttjáró használat, túlterhelés, rendeltetésellenes használat, átalakítás, sérülés, baleset, km óra állással összefüggő bizonytalanságok, és ezek lehetséges mértéke, rejtett hibák lehetőségére utaló jelek, felhívás bizonyos vizsgálatok elvégzésére, karbantartási hiányosságok, szervízkönyv vagy más dokumentum hiánya, szabad szemmel fel nem ismerhető balesetek, sérülések, melyek javítására sor került és ezek dokumentációja, ha rendelkezésre áll. A Jármű leíráshoz kapcsolódó fotókat a Platform használati elvárásainak megfelelően kell elkészíteni és feltölteni a Platformra. A Járműre vonatkozó lényeges körülmény az Egyéb fotók kategóriában kerüljön feltöltésre, ha más kategóriában nem tudta feltölteni.
 3. A Delta kizárólag a következő információk feltöltését  ellenőrizi:
 • Jármű leírásban meghatározott kötelező adatok rendelkezésre állnak, és ezek összhangban vannak a Dokumentáció fotóival, valamint a Járműről készített fotókon látható állapottal továbbá
 • A Jármű kötelező fotó dokumentációja rendelkezésre áll, és a fotók megfelelnek a fotókra vonatkozó mindenkori általános előírásoknak
 • A Jármű nem kötelező fotói megfelelnek a fotókra vonatkozó mindenkori általános előírásoknak
 • a Jármű Dokumentációjának fotói alapján a Jármű tulajdonosa az Eladó vagy ha nem az Eladó, akkor az Eladó külön nyilatkozik arra, hogy a Licit lezárulásától számított 30 napon belül a Jármű tulajdonjogát hitelt érdemlően eredeti Jármű okmányokkal igazolja a Deltának
 • az Eladó-Kereskedő nyilatkozik arra, hogy az adatok, dokumentumok és információk a valóságnak megfelelnek, teljes körűek, nem hallgatott el a Járművel összefüggő lényeges körülményt
 • Az Eladó a díjak és költségek ismeretében e-mail válaszüzenetben kötelezettséget vállal a Deltát megillető Díjak és költségek megfizetésére, és hozzájárul ahhoz, hogy ezek beszámításra kerüljenek az őt megillető Vételárral szemben.
 1. Ha a Járműre vonatkozó információk a kötelező adatok és/vagy nyilatkozatok hiányosak, a hiányosság pótlásáig nem engedélyezi a Delta az Aukciót. Ha a Delta számára szemre vételezéssel azonnal felismerhető ellentmondás van a Jármű leírásban, akkor a Delta felhívhatja az Eladót az ellentmondás feloldására, annak kiküszöböléséig és/vagy a hiányzó információ pótlásáig nem engedélyezi a Delta az Aukciót.

Ha az információ hiánytalan, akkor az Aukcióra vonatkozó engedélyt a Delta 2 napon belül kiadja, erről Eladót nem értesíti külön.

Eladó felel azért, hogy a Jármű fotófelvételeinek elkészítését követően a Járműnek a Delta részére történő átadásáig semmilyen tevékenységet nem végez, a Járművet megőrzi, fenntartja annak a fotón rögzített állapotát.

 1. Eladó felel az általa megadott minimál árért, fix árért. A Deltának jogában áll tájékoztatást adni arról, ha úgy ítéli meg, hogy az ajánlattételre felhívásban megjelölt ár irreális, mert a piaci ártól legalább 10%-ban eltér, de ezt az Eladó nem köteles figyelembe venni. A Delta az eltérést a saját tapasztalati adatai alapján teszi meg. Ha a Delta visszaélésszerűnek ítéli meg az Eladó árképzését, mely a Vásárló Közösségre veszéllyel járhat, abban az esetben alkalmazhat bármely lépést a potenciális szerződésszegések vagy visszaélések megakadályozására.
 2. Amennyiben a Licittel érintett jármű jogi vagy természetbeni állapotában változás következett be a Jármű leíráshoz képest (Eltérés) köteles e-mailben jelezni a Deltának. Eladó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a folyamatban levő Aukció leállítható az abban megjelölt idő előtt nyertes ajánlat nélkül, adásvétel megkötésére irányuló eljárás megszüntethető, a Delta a megkötött adásvételtől elállhat. Ha az Eladó a Jármű felrakásáig nem tesz bejelentést Eltérésről, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy a Jármű állapota megfelel a Járműleírásnak és a fotóknak.
 3. Minden Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Aukción eladásra ajánlott Járművek leírása kizárólag az Eladó által megjelölt információkon alapul és csak azokat tartalmazza.
 4. A Delta vagy más harmadik személy az Aukció előtt nem köteles ellenőrizni és nem felelős azért, hogy a Jármű leírás minden lényeges adatot és információt a valóságnak megfelelően és teljes körűen tartalmaz, ez a felelősség kizárólag az Eladót terheli.
 5. Ha a sikeres Aukció alapján a Delta megvásárolja az Eladótól a Járművet, ennek célja az, hogy azt továbbértékesítse annak a Vevő-Kereskedőnek, aki a nyertes ajánlatot tette.
 6. A Delta a Járművet olyan állapotában veszi meg a továbbértékesítésre, amilyen állapotot az Eladó az Aukció kezdetén megjelölt, és amely későbbi Eltéréseket a Vevő-Kereskedő elfogadott. A Delta nem képes a szolgáltatásának jellegére tekintettel a Járműre vonatkozó információk és adatok ellenőrzésére, nem folytat le és nem végez semmilyen vizsgálatot, különösen, de nem kizárólagosan: összehasonlítást az Eladó tájékoztatása és a valós állapot között, eredetiségvizsgálatot, állapotfelmérést, műszaki vagy más vizsgálatot, ellenőrzést, próbát vagy próbautat, hatósági adatbázisokban kutatásokat, ellenőrzéseket. A Delta nem képes annak ellenőrzésére, és nem felelős azért, hogy a Jármű állapota eltér az Eladó tájékoztatásától vagy Eladó tájékoztatása nem volt teljes körű, a Járműnek esetleg van rejtett hibája illetőleg a Jármű valós km óra állása nem azonos a Jármű leírásban meghatározottaknak illetőleg itt fel nem sorolt eltérés van a Jármű leírás és a Jármű között.
 7. A Delta a Jármű átvételekor a dokumentációjának vizsgálatakor a Jármű leírásban megjelölt dokumentumok meglétét, a Jármű adatainak és a dokumentumainak egyezőségét szemrevételezéssel vizsgálja meg, és a dokumentumokat az Eladó adataival veti össze, de nem végez kutatást jármű-nyilvántartásokban. A szemrevételezéssel fel nem ismerhető hibák, hiányosságok, módosítások, bűncselekmények felkutatása nem feladata a Deltának, és nem felelős ezért. A Delta nem végez ellenőrzéseket a Jármű gyártójánál, importőrénél vagy más személynél sem a Jármű eredetére, sem az élettörténetére sem a karbantartásra vonatkozóan.

A Delta nem felel azért, hogy az Eladó valamely információt hiányosan valótlanul vagy a valóságtól eltérően pontatlanul adott meg. Delta a távollevő Járművek adásvételében közvetítő értékesítő szerepet lát el.

 1. A Delta a hozzá bejelentett Eltéréseket haladéktalanul bejelenti a Vevő-Kereskedőnek. A Vevő-Kereskedő haladéktalanul 1 napon belül köteles nyilatkozni arról, ha az Eltérésnek és a következménynek az ismeretében a Járművet nem veszi át. Vevő-Kereskedő nem tagadhatja meg az átvételt, ha Jármű Eltérése olyan, amely miatt a GTC szerint nem jogosult az elállásra sem. Ha a Vevő-Kereskedő nem tesz nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, hogy az Eltérést elfogadta.
 2. Vevő-Kereskedő a GTC elfogadásával hivatásos Jármű-kereskedő, ezért alaposan ismeri a használt járművek piacát, és annak kockázatait. Vevő-Kereskedő továbbá jól ismeri és napra készen figyelemmel kíséri a járműtípusokkal és a használt járművekkel összefüggő típus és esetleges évjárat kockázatokat és tipikus, valamint egyedi problémákat is.
 3. A Vevő-Kereskedő döntése és felelőssége, hogy a Platform szolgáltatását veszi igénybe, ehhez felmérje a Jármű Aukciójakor a Kereskedőtől elvárhatóan az ajánlattétel előtt különösen, de nem kizárólagosan a Jármű leírást, ellenőrizze a Járművet és annak élettörténetét a publikus elérhető fizetős vagy ingyenes szolgáltatásokkal, és ezek összességének, valamint a hiányzó információknak a mérlegelésével azok tudatában tegye meg ajánlatát. A Vevő-Kereskedő döntése, hogy a távollevő Jármű vételével együttjáró esetleges műszaki kockázatok csökkentésére milyen szervezési intézkedéseket vezet be, illetőleg a rendelkezésre álló, elérhető ellenőrzéseket igénybe veszi vagy a kockázatok ismeretében mellőzi azokat.
 4. A Platformon közzétételre kerül a Jármű leírásban az, hogy a Jármű mely dokumentumokkal kerül Aukcióra. A Vevő-Kereskedő köteles a dokumentáció tanulmányozására, és annak alapján kell döntést hoznia, hogy azokkal továbbá a Delta által az adásvételről kiállított számlával a Jármű nyilvántartásba vételére az általa a forgalomba helyezésre meghatározott országban képes lesz.
 5. A Delta a Járművel, dokumentációjával és a Platformon végzett áruértékesítéssel és/vagy szolgáltatásnyújtással összefüggésben kizárólag azért felel, ha ő vagy alkalmazottai követnek el bűncselekményt.

 

 1. A Delta Felelősségével összefüggő, a jogszabályoktól eltérő rendelkezések

 

 1. A Delta a Platformon általa nyújtott szolgáltatásokért fennálló felelősségét a jogszabály szerint nem korlátozható és ki nem zárható esetekre és mértékre korlátozza, ezt meghaladóan a Delta nem felel az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggően keletkező károkért.
 2. A Platformon kizárólag nem fogyasztók regisztrálhatnak, mert képesek a Járművek és azok kockázataiknak Platformon keresztül történő felmérésére, és a kockázatokat az Aukcióban beárazzák, azaz a Piacon a legkedvezőbb ár magában foglalja az összes kockázatot.
 3. A Delta kizárólag az áruban vagy a szolgáltatásban közvetlenül a Delta szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésének következményeként bekövetkezett károkért felel, a kártérítés felső összege legfeljebb a Delta által a károsodással összefüggő egyedi szerződés alapján kapott jutalék jogcímű díj 50%-ig terjed. A Jármű szállításával összefüggő felelősség a Járművet szállító biztosításából eredő, a Járműben bekövetkezett kár megtérítéséig terjed.
 4. A Delta nem felel a szerződésszegéssel okozott közvetett károkért, különösen nem felel a Felhasználónak a Deltával fennállott jogviszonyával összefüggő bármely költségéért, termelés- vagy bevételkieséséért, elmaradt hasznáért vagy a Felhasználóval szemben harmadik személyek által érvényesített károkért akkor sem, ha azok közvetlenül összefüggenek a Platformon értékesített árukkal vagy a nyújtott szolgáltatásokkal vagy maguk az áruk és szolgáltatások.
 5. A Delta az általa elkövetett szándékos szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősségét továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkért fennálló felelősségét nem korlátozza.
 6. A Delta nem felel az internet korlátlan elérhetőségéért, az adatkapcsolat folyamatosságáért, annak esetleges megszakadásáért és az ezekkel összefüggő következményekért.
 7. A Delta nem felel a Platform látogatói, Felhasználói és a Regisztrált Felhasználók által egymásnak okozott károkért.
 8. A Látogatók, Felhasználók és a Regisztrált Felhasználók tudomásul veszik, hogy Zárt Vásárló Közösség működésére szolgál a Platform, ezért a szerződésszegésükkel jelentős kárt illetőleg személyiségi jogi sérelmet okozhatnak a Platformot üzemeltető Deltának és a Zárt vásárló közösségnek vagy a Regisztrált Felhasználók nagy számának egyaránt, mely károkat kötelesek megtéríteni.

 

 1. Aukció folyamata
 1. Aukciók fajtái
 • Normál licit: az eladásra meghirdetett Jármű Platformon közzétett állapotára a Zárt Vásárlói közösség tagjai a Licit szabályainak betartásával a licitlépcsők szerint adhatják meg a licit befejezéséig az általuk megajánlott árat. A licit lezárulásakor legmagasabb érvényes ajánlat a nyertes ajánlat. A nyertes ajánlatot tett Vevő-Kereskedőnek ajánlati kötöttsége van. Az Eladó nem köteles a nyertes ajánlatot elfogadni, a Delta felhívására a Licit lezárulásától számított 2 napon belül köteles nyilatkozni. Ha az Eladó a Vevő-Kereskedő ajánlatát nem fogadja el, akkor erről a Delta a Vevő-Kereskedőt értesíti, és ezzel megszűnik az ajánlati kötöttség. Ha ilyen értesítés nem történik, akkor az ajánlati kötöttség addig tart, amíg a Delta a Járművet felajánlja a Vevő-Kereskedőnek átvételre.
 • Minimál áras licit: az eladásra meghirdetett Jármű Platformon közzétett állapotára a Zárt Vásárlói közösség tagjai a Licit szabályainak betartásával a licitlépcsők szerint adhatják meg a licit lezárulásáig az általuk megajánlott árat. Az Eladó közzéteszi azt a minimál árat a Licit kezdetére, mely minimális áron a Járművet mindenképpen eladja. Az Aukció időtartama alatt a minimál ár nem módosítható. A licit lezárulásakor legmagasabb érvényes ajánlat a nyertes ajánlat. Ha van minimál árra vagy azt meghaladó árra ajánlat, akkor az Eladónak a minimál árra vagy az Aukció végén érvényes ajánlat szerinti ezt meghaladó árra – amelyik a magasabb – az ajánlati kötöttsége beáll a licit lezárulásával. Ha ez az ár nem éri el a minimál árat, akkor az Eladó a Delta felhívására a nyertes ajánlatról a Licit lezárulásától számított 2 napon belül köteles nyilatkozni. Ha az Eladó a Vevő-Kereskedő ajánlatát nem fogadja el, akkor erről a Delta a Vevő-Kereskedőt értesíti, és ezzel megszűnik az ajánlati kötöttség. Ha ilyen értesítés nem történik vagy ez az eset nem áll fenn, akkor az ajánlati kötöttség addig tart, amíg a Delta a Járművet felajánlja a Vevő-Kereskedőnek átvételre.
 • Azonnali vásárlás: az eladásra meghirdetett Jármű Platformon közzétett állapotára az Eladó megadja azt a fix árat, amelyért a Járművet eladja. A Zárt Vásárlói közösség tagjai a Licit szabályainak betartásával a licitlépcsők szerint adhatják meg a licit lezárulásáig az általuk megajánlott árat. A licit a meghirdetett idő előtt lezárul, ha bármely Vevő-Kereskedő ajánlatot tesz a fix árra. Ha van fix árra ajánlat, akkor az Eladónak a fix árra az ajánlati kötöttsége beáll a lezárulásával. Ha az ajánlat szerinti ár nem éri el a fix árat, akkor az Eladó a Delta felhívásától számított 2 munkanapon belül köteles a nyertes ajánlatra nyilatkozni. Ha az Eladó a Vevő-Kereskedő ajánlatát nem fogadja el, akkor erről a Delta a Vevő-Kereskedőt értesíti, és ezzel megszűnik az ajánlati kötöttség. Ha ilyen értesítés nem történik, vagy ez az eset nem áll fenn, akkor az ajánlati kötöttség addig tart, amíg a Delta a Járművet felajánlja a Vevő-Kereskedőnek átvételre.

Az Aukció menetének a részletszabályait a Platform használati útmutatói tartalmazzák.

 1. Az Aukció a Jármű hirdetése, mely nem minősül az Eladó ajánlatának, azt ajánlattételre történő felhívásnak kell tekinteni. A Licit felületen a Delta megjelöli azt, hogy az ajánlott vásárlási ár tartalmaz hozzáadott értékadót vagy nem tartalmazza annak összegét, és közzéteszi azokat a Díjakat és költségeket is, melyeket a Jármű ajánlott vásárlási ár felett a Vevő-Kereskedő köteles megfizetni a Deltának ahhoz, hogy a Jármű tulajdonjogát megszerezze. Az Járulékos Költségeket és a Szállítási Költségeket a Delta tájékoztató jelleggel teszi közzé. A Vevő-Kereskedő ajánlati kötöttsége kiterjed a Vételáron felül a Járulékos és Szállítási költségek megfizetésére.
 2. Az Aukción bármely Regisztrált Vevő-Kereskedő jogosult ajánlatot tenni az ajánlott vásárlási ár megadásával a Platform által lehetővé tett licitlépcsők szerint. Az ajánlott vásárlási ár nem tartalmazza azokat a költségeket, melyeket a Delta kér a Vevőtől a tulajdonjog átadásáért. A kötelező érvényű ajánlat a Deltával szemben lép hatályba az Ajánlat Platformra történő elküldésekor.

Az Eladó és a Vevő-Kereskedő ajánlati kötöttsége mindaddig tart, amíg a konkrét Aukció sajátosságaiból eredő kötelezettségek teljesítése megtörténik. Eladó és a Vevő-Kereskedő egyaránt tudomásul veszik, hogy az Aukció sajátosságai, az áruk és szolgáltatások jellege miatt az ajánlati kötöttség időtartama előre nem határozható meg pontosan.

 1. Intézkedések Licit lezárulását követően
 1. Az Aukció eredményeképpen a Delta jogosult a Jármű megvásárlására az Eladótól. A Delta a Járművet a Vevő-Kereskedőnek értékesíti tovább. Az Eladó és a Vevő-Kereskedő tudomásul veszik, hogy a Delta nem köteles megszerezni az Aukcióra bocsátott Jármű tulajdonjogát, és nem köteles a Járművet eladni a Vevő-Kereskedőnek. A Delta az Aukció lezárulása után az Aukciót kiértékeli, és indokolás nélkül dönthet a vételi vagy eladási nyilatkozatáról. A Regisztrált Felhasználók a GTC elfogadásával elfogadják, hogy a Delta semmilyen felelősséggel nem tartozik azért a költségért vagy veszteségért, mely a regisztrált Felhasználókat bármely pozícióban érik a Delta döntéseivel összefüggésben.
 2. A Delta az Eladótól és a Vevő-Kereskedőtől jogosult díjra és az egyes szerződések teljesítésével összefüggő költségek megtéríttetésére. A Delta a díjakat és a költségeket átláthatóan kalkulálja.
 3. Eladó és Vevő-Kereskedő kötelesek külön felhívás nélkül is minden szükséges intézkedést megtenni a szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése érdekében. Kötelesek haladéktalanul tájékoztatni Deltát minden, a szerződéskötéssel és a teljesítéssel összefüggő szükséges információról, valamint minden adatot és dokumentumot felhívás nélkül a Delta rendelkezésére bocsátani. Delta az Eladó és a Vevő-Kereskedő intézkedési alapján a tőle elvárható időben minden szükséges intézkedést maga is megtesz.
 4. Eladó különösen köteles együttműködni a teljesítésben, különösen, de nem kizárólagosan a Jármű, és a Jármű okmányok rendelkezésre bocsátásával, a tulajdonjogának megszerzésével, a Delta felhívására a Jármű forgalomból kivonásával, a Delta részére a Jármű okmányok megküldésével- elsődlegesen úgy, hogy e cselekmények a Licit lezárulásától számított 30 nap alatt befejezésre kerüljenek. Eladó tudomásul veszi, hogy az okmányok megküldését követően a Jármű felrakására minimum 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő legalább 30 nappal meghosszabbítható, mely alatt Eladó köteles a Járművet a jó gazda gondosságával őrizni eredeti állapotában.
 5. Az Aukcióval és az Aukció lezárultát követően a Jármű adásvételeivel összefüggő nyilatkozatok nem minősülnek a Delta ajánlatának és nem eredményeznek ajánlati kötöttséget, e nyilatkozatokat nem lehet ajánlat elfogadásának tekinteni akkor sem, ha ezek célja a Platform útján adásvételek létrehozása. Az Aukciót követően az Eladó eladási ajánlatát a Delta a számla kiállítására vagy adásvételi szerződés írásbeli szövegének aláírására vagy a Jármű átvételére vonatkozó tájékoztatásával (mint Átvételi Felhívással) fogadja el, amelyik ezek közül legkorábban megtörténik. A Jármű tulajdonjoga a vételár kifizetésével száll át; kárveszély a Jármű felrakásával vagy lábon szállított Jármű esetében az Eladó telephelyének elhagyásával száll át a Deltára.
 6. Vevő-Kereskedő köteles együttműködni a Jármű részére történő átruházása érdekében, különösen, ha a Vevő-Kereskedő a Delta nevében Jármű elszállítását megszervezi, akkor az Átvételre felhívást követően  15 nap áll rendelkezésre, és  a 15 nap eltelte után a Delta megszervezheti a szállítást vagy elállhat a Vevő-Kereskedőtől kötött szerződéstől. Köteles a Vevő-Kereskedő a Delta felhívására a fizetési kötelezettségének eleget tenni és az adásvételi szerződést aláírva visszaküldeni.
 7. A Delta a Vevő-Kereskedő vételi ajánlatát a Vevő-Kereskedő Átvételre felhívásával fogadja el. E nyilatkozat eredményez a Deltára kötöttséget, egyben szerződést hoz létre. A Jármű tulajdonjoga az okmányok átvételével száll át; kárfelelősség a Jármű lerakásával száll át. A Delta vita esetén a vita lezárulásáig megtagadhatja a Jármű okmányok kiadását.
 8. A Licit lezárulásától számított 2 napon belül a Delta az Eladót értesíti a Licit lezárulásáról és annak eredményéről. Ha az Aukció szabályai szerint az Eladó nyilatkozhat a nyertes ajánlat elfogadásáról, akkor a Delta értesítésétől számított további 2 napon belül teheti meg nyilatkozatát, a határidő eltelte azt jelenti, hogy Eladó a nyertes ajánlatot elfogadja és az Eladásra ajánlati kötöttsége keletkezik.
 9. Ha a Delta úgy dönt, hogy a Vevő-Kereskedőnek értékesíti a Járművet, akkor a Vevő-Kereskedőt erről Fizetési Értesítővel értesíti, az értesítés nem minősül a Delta ajánlatának.
 10. A Vevő-Kereskedő ajánlati kötöttsége akkor is a Licit lezárulásától érvényes, ha a Fizetési Értesítő alapján nem teljesít. Vevő-Kereskedő késedelme miatt a Delta elállhat vagy a késedelem következményeit alkalmazhatja.
 11. A Fizetési Értesítő a Vételárnak, a Deltát megillető Díjnak, a Járulékos költségnek és a Szállítási Költség előlegének a kalkulált összegét tartalmazza, amennyiben azok valamelyikét hozzáadott értékadó terheli, akkor annak összegével, ha a Delta részéről felszámítandó hozzáadott értékadó terhelheti, akkor az annak összegével megegyező kaucióval. A Szállítási díj előleggel a Delta a szállítást követően számol el. A fizetési határidő fix 2 munkanap határidő. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az utalás indítását a Vevő-Kereskedő 2 munkanapon belül igazolja, de a teljesítés napját a GTC VIII. Fejezete szerint kell meghatározni. A Vevő-kereskedő megrendeli a Járművet a fizetéssel.
 12. Delta az Eladót a Fizetési értesítő teljesítése után értesíti arról, hogy a Jármű megvásárlása érdekében mely intézkedéseket kér (VI. 4.) az Eladótól az Adásvétel megkötéséhez.
 13. Delta akkor hívja fel az Eladót a Jármű vételárának a számlázására és a Jármű átadására, ha az Eladó is és a Vevő- Kereskedő is minden szükséges intézkedést megtettek ahhoz, hogy a Delta az Aukció szerinti Jármű tulajdonjogát megszerezze és azt átruházza a Vevő-Kereskedőre. Az Eladó a Delta felhívására köteles a számláját a Delta értesítésének megfelelően kiállítani. Delta a Delta csoport bármely vállalatát megjelölheti vevőként, és tájékoztatja az Eladót számlázáshoz szükséges, a Deltára vonatkozó áfa szabályokra, megadva az ehhez kapcsolódó adatokat.
 14. Delta az Eladó által kiállított számla alapján a Vételárat az őt megillető Díj és költségek beszámításával a Jármű átvételének befejezését követően haladéktalanul átutalja az Eladónak. A Jármű átvétele a Jármű felrakásának befejezésével vagy ha a Jármű lábon hagyja el az Eladó telephelyét, akkor telephely elhagyásával fejeződik be.
 • A Jármű szállítása, átadás-átvételek közös szabályai, dokumentumok átadása
 1. A Jármű szállítását a Delta vagy a Delta csoport valamely vállalata vagy annak megbízottja a Vevő részére történt eladással összefüggésben végzi. A Jármű fuvarozására a traileren kerül sor a pótkocsikat kivéve. A fuvarozás során bekövetkező áru-károkra Jármű vételárának megfelelő vagyonbiztosítást a fuvarozó a Deltával kötött szerződése alapján rendelkezik. A biztosítás kiterjed a fuvarozás során a Járműben bekövetkező baleseti károkon túl a lopás, rongálás, és a természeti csapások által okozott károkra is. A Vevő-Kereskedő dönthet úgy, hogy a Delta helyett, de annak nevében maga végzi a szállítást. Ezt a nyilatkozatát köteles a Regisztrációjakor közölni, és köteles megfelelni a Delta által kötött szerződések követelményeinek, azaz a fuvarozásra legalább a Jármű vételárának megfelelő biztosítást kötni. Ezt követően a Delta a szállításra vonatkozó módosítást nem köteles elfogadni.
 2. Delta az Eladót lehetőség szerint a számla kiállítására vonatkozó felhívásával egyidőben tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról vagy határidejéről.
 3. Delta a Járművet a Vevő-Kereskedő kapcsolattartási e-mail címére küldött Átvételi Felhívással akkor ajánlja fel átvételre, ha az Eladó a számláját kiállította a Deltával szemben. A Delta vita esetén az üzenet elküldését igazolja és úgy kell tekinteni, hogy az üzenet elküldésével annak időpontjában az üzenet közlése megtörtént.
 4. Ha a Delta szállítja a Járművet, akkor a Vevő-Kereskedő átvételre felhívása legfeljebb 3 nappal korábban történik meg. Ha a Vevő-Kereskedő szállítja a Járművet a Delta képviseletében, akkor az átvételre felajánlástól számított 15 napon belül kell a Járművet elszállítani.
 5. Az Eladótól történő átvétellel, a Vevő-Kereskedő részére történő átadással, szállítással összefüggő határidők, időpontok tájékoztató jellegűek, becsléssel kerülnek megadásra, de nem minősülnek fix határidőnek, és nem kötelezőek a Deltára. Ha a Delta késedelmes a szállítással, a késedelemért nem tartozik felelősséggel, csak arra az esetre, ha a késedelemből erdő kár a Delta által elkövetett bűncselekmény következménye. A tájékoztató határidőhöz képest a Delta az Eladóval és a Vevővel is legkésőbb a szállítás megkezdése/ a Jármű lerakása előtt 1 nappal korábban közli a felrakás és a lerakás napját.
 6. Az átadások és átvételek során csak olyan személyek járhatnak el, akik rendelkeznek az Eladó és/vagy a Vevő-Kereskedőtől erre vonatkozó meghatalmazással. Vevő-Kereskedő meghatalmazása esetében eredeti meghatalmazás fogadható el, és a meghatalmazott köteles hitelt érdemlően igazolni a személyazonosságát továbbá azt is, hogy a meghatalmazásban szereplő személlyel egyezik meg. Abban az esetben hitelt érdemlő az igazolás, ha a meghatalmazásban a személyazonosító okmány száma rendelkezésre áll, a meghatalmazás a Deltánál rendelkezésre álló Vevő-Kereskedő képviselőtől származik. Arra tekintettel, hogy a szerződő felek távollevők, a Delta igényelheti az okmányok másolatának átadását, a meghatalmazott aláírását az okmánymásolatra, az eredeti meghatalmazás egy példányát. Ha a felek igazolásai nem hitelt érdemlőek, abban az esetben az átadás-átvételt a Delta megszakíthatja, folytatásának megtagadására vonatkozó utasítását az Eladó, a szállító vagy megbízottja illetőleg a Delta alkalmazottja köteles teljesíteni. Az átadások-átvételek hiányosságaiból eredő következményekért a hiányt okozó Eladó vagy a Vevő-Kereskedő felel.
 7. Ha a Vevő-Kereskedő a Delta nevében gondoskodik a Jármű szállításáról, abban az esetben felel azért, hogy minden, a Járműre és a célországra vonatkozó megfelelően kitöltött szállítási dokumentumot és a szállítás bizonyítékát haladéktalanul benyújtsa a Deltának. Szállítási dokumentumokként és szállítási bizonyítékokként az Európai Unió és a tagállamok jogszabályaiban és adózási gyakorlatában elvárt dokumentumok eredeti okiratai értendőek. A Delta ezeken túl is jogosult további dokumentumok megküldését megkövetelni, ha kételye merül fel abban, hogy a Jármű értékesítés során a hozzáadott értékadóra vonatkozó egyes elvárások betartásához ez szükséges. Delta jogosult a hozzáadott értékadót felszámítani abban az esetben, ha  a Vevő-Kereskedő  nem bizonyít minden kétséget kizáróan, de a Vevő kereskedő nem veszíti el a jogát a számla helyesbítésére vonatkozóan a GTC szerint.
 8. Exportálás esetében a Vevő-Kereskedő feladata a célországra vonatkozó jogszabályok ismerete, és az exportálással összefüggő kötelezettségek teljesítése. A Vevő-Kereskedő köteles minden, az exportálás dokumentumait, a bizonyítékokat a Delta rendelkezésére bocsátani.
 9. A Járműnek a Liciten megjelölt Dokumentációját a Delta a hiánytalan átvételt követően, és a szállítás során keletkezett dokumentumok (különösen CMR és/vagy átvételi dokumentáció) elfogadása után a legrövidebb időn belül küldi meg a Vevőnek a Vevő által megadott kapcsolattartási címre rendes postai küldeményként, a küldemény a feladásától számított 5. napon megérkezettnek kell tekinteni. A Delta nem felelős azért, ha a küldeményt a Vevő-Kereskedő által megadott címen nem kerül átvételre. A Vevő-Kereskedő köteles a Jármű dokumentációjával összefüggő bármely kifogását az átvétel napján bejelenteni a Deltának. A bejelentéshez csatolni kell a Jármű dokumentumának fotóját is.
 10. Amennyiben felek között bármely vita van, különösen, ha a Deltának követelése áll fenn a Vevő-Kereskedővel szemben – ide értve bármely tartozást – vagy  az átvétel során és vagy az átvétel dokumentumai szerint felek között  vita van, melynek következtében a Delta számára kétséges, hogy a  Járművet a Vevő-Kereskedő maradéktalanul átveszi, abban az esetben mindaddig megtagadhatja a Jármű dokumentumainak megküldését, amíg a Vevő-Kereskedő a tartozásait megfizeti és/vagy felek a vitát maradéktalanul lezárják.
 11. A Jármű regisztrációja, forgalomba helyezése a Vevő-Kereskedő felelőssége, az Aukció során neki kell ellenőriznie, hogy az Aukcióban megjelölt Jármű dokumentumok alkalmasak a Jármű forgalomba helyezéséhez. A Delta nem felelős azért, ha a Jármű regisztrációjára, forgalomba helyezésére a Jármű dokumentáció hiányai miatt nem kerül sor.
 • Ellenérték, Szolgáltatási díj, Számlázás és fizetés szabályai
 1. Közös szabályok
 • A Delta a számviteli bizonylatok kiállítás, különösen a számlázás és fizetés során a magyar jogszabályok szerint jár el, kivéve, ha a magyar jogszabályok szerint más állam szabályai alkalmazandóak.
 • Ha a Delta helyett a Delta csoport valamely vállalata, mint ügyletkötő jár el a számviteli bizonylatok kiállítása, különösen a számlázás és fizetés során, úgy a Deltára vonatkozó szabályokat köteles betartani azzal, hogy a számlázás során a magyar jogszabályok helyett a letelepedési helye szerinti ország számlázására vonatkozó szabályokat alkalmazza.
 • Ha az előlegek a Delta részére kerülnek megfizetésre, de a Delta csoport másik vállalata az ügyletkötő, akkor a Delta csoport egyes vállalatai jogosultak egymás között a szerződések átruházására, és ennek folytán a már megfizetett előlegeket köteles a Delta a Delta csoport ügyletben közreműködő vállalata részére átutalni, és mindegyik vállalat az ügylethez kapcsolódó számviteli bizonylatokat köteles kiállítani, továbbá az Eladónak és vagy a Vevő-Kereskedőnek megküldeni. A szerződések átruházását az Eladó és a Vevő-Kereskedő nem kifogásolhatják.
 • A Platform működésével összefüggő díjak és költségek Eur pénznemben értendőek és nem tartalmazzák a hozzáadott értékadót. Az Eur-ban meghatározott árakat és díjakat Eur-ban kell teljesíteni. Ha valamely személy más pénznemben teljesít, akkor az átszámítás a teljesítés napján a teljesítés helyének bankja által adott Eur eladási áron kell átszámítani, és ennek költségét is fel kell számítani.
 • A Delta e-számlákat állít ki. A fél a rá irányadó határidőben bejelentheti, hogy ha papír számlázást kér, ez azonban nem módosítja a Delta által meghatározott fizetési határidőket. A Delta a papír bizonylat képét megküldi a postázás előtt az érintett félnek a kapcsolattartási e-mail címére tájékoztatásul. A papír bizonylat és postázása után a Delta adminisztrációs díjat számít fel, mely magában foglalja a papír bizonylatokkal együttjáró összes közvetlen és közvetett költséget, ezt a Delta a papír számlázás igénylésekor közli, és azt minden postázott bizonylat után felszámítja.
 • A teljesítés kizárólag banki átutalással történik. Az átutalások költségét minden fél maga viseli.
 • Az Eladó és a Vevő-Kereskedő fizetéseiket nem teljesíthetik beszámítással.
 • A Delta a fizetéseikor beszámításra jogosult, az Eladó és a Vevő-Kereskedő a GTC elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Delta beszámítsa a Vételárral szemben bármely az Eladóval szemben keletkezett követelését függetlenül attól, hogy az milyen jogviszonyból ered.
 • Az adott láncértékesítésben irányadó hozzáadott értékadóra vonatkozó szabályokat minden esetben a Delta határozza meg, és erről a feleket kellő időben értesíti. A felek esetleges kifogása nem módosítja a Delta által közölt fizetési kötelezettség összegét és teljesítési határidőt.
 • Késedelmes teljesítés esetén Eladó és Vevő-Kereskedő egyaránt az EKB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat+8%-nak megfelelő késedelmi kamatot fizetnek.
 • A Delta késedelmi kötbérre jogosult akkor, ha az Eladó nem adja át az átadási vagy átvételi felhívásban meghatározott határidőben és ezen belül a Jármű elszállítására közelebbről megadott napon a Járművet. A Delta késedelmi kötbérre jogosult akkor, ha az Vevő nem veszi át az átvételi felhívásban meghatározott határidőben és ezen belül a Jármű szállítására közelebbről megadott napon vagy határidőben a Járművet. A késedelmi kötbér napi összege a Jármű hozzáadott értékadó nélküli Vételárának 0,25%-a de legalább minimum 20 Eur, maximális összege 30 napi késedelmi kötbérrel egyezik meg.
 1. Eladó-Delta közötti adásvétel
 • A Delta a Licit megkezdése előtt az Eladóval megállapodik a Jármű értékesítésével összefüggően az Eladót terhelő költség és Díj számításáról és/vagy mértékéről. Eladó már az Licit megkezdése előtt köteles a Deltát tájékoztatni arról, hogy a Járműre mely hozzáadott értékadó szabály vonatkozik, különösen arra, ha a hozzáadott értékadót nem vonta le a Jármű beszerzése után. Eladó a Regisztrációs kérelemben köteles közölni, ha papír alapú számlát igényel és/vagy papír számlát állít ki.
 • A Licit lezárulásakor nyertes ajánlatának pénzneme és összege az adómentes Vételár – vagy ha az Aukción a Járművet hozzáadott értékadóval jelölték meg -akkor ez, melyet a Delta akkor fizet meg az Eladónak, ha úgy dönt, hogy az Eladó ajánlatát elfogadja. Az adómentes vételáron kívül esnek az Eladóval szemben a Deltát megillető díjak és az Alkalmazandó adók.
 • A Delta akkor hívja fel az Eladót a Jármű Vételárának a számlázására, ha az Eladó ajánlatát elfogadja. A Delta megjelöli a Delta csoport azon vállalatát, akivel szemben a számlát ki kell állítani, ez a személy a Jármű vevője. A Delta megadja a számlázáshoz szükséges adatokat. A Delta elektronikus számlát igényel az Eladótól. Ha az Eladó nem vállalja az elektronikus számla kiállítását, akkor a papír számla kiállításának és postai kézbesítésének időtartama nem számít bele a Deltára vonatkozó az Eladóval szemben vállalt határidőbe, Delta akkor teljesít, ha a számlát kézhez veszi, költség ezért nem számítható fel.
 • A teljesítés helyeként az Eladó nevére szóló bankszámla és letelepedési helyének megfelelő teljesítési hely adható meg.
 • A teljesítési határidőt a Delta az átvételtől függően határozza meg, Eladó a Delta által meghatározott teljesítési határidőt elfogadja. A teljesítési határidő nem lehet több, mint a számla kiállításától számított 60 nap.
 • A Delta teljesítésének napja az a nap, amikor a saját pénzintézete megterheli a számláját az Eladót megillető fizetés összegével.
 1. Delta és a Vevő-Kereskedő közötti adásvétel
 • Delta a Jármű Licitálásakor a Licitoldalon megjelöli, hogy a Jármű Vételárát meghaladóan mely Díjakat és Járulékos Költségeket kell a Vevő-Kereskedőnek megfizetni a Delta részére a Jármű tulajdonjogának megszerzéséhez. A Díj és a Járulékos költségek adók nélkül kerülnek megjelölésre. A Delta a Járulékos költségeket és a Szállítási költségeket átláthatóan tájékoztató jelleggel jelöli meg. A költségek számítása átláthatóan történik. A Delta Járulékos költsége minden esetben a Licit lezárulását követően a Regisztráció adatai alapján kerül véglegesítésre. A szállítás költsége a Szállítás lezárulásakor kerül véglegesítésre. A Szállítás költsége függ különösen, de nem kizárólagosan a Vevő-Kereskedő által megjelölt célországtól és a teljesítés helyétől, a Jármű jellegétől.
 • A Vevő-Kereskedő a Delta felhívására köteles a hozzáadott értékadót megfizetni, és köteles annak alkalmazására vonatkozó jogszabályokat betartani.
 • Ha a Vevő-Kereskedő a Jármű átvételt követő 60 napon belül a Jármű szállítására és forgalomba helyezésére vonatkozó, a jogszabályoknak megfelelő bizonyítékokkal támasztja alá, hogy az általa megfizetett hozzáadott értékadó alkalmazása nem szükséges, abban az esetben a bizonyítékok alapján a Delta helyesbítő számlát állít ki, majd ettől számított 15 napon belül a hozzáadott értékadó összegét visszafizeti a Vevő-Kereskedőnek.
 • Ha a Delta az értékesítés egyedi sajátosságai alapján azt indokoltnak látja, akkor dönthet úgy, hogy a Vevő-Kereskedőt az hozzáadott értékadó összegének megfelelő biztosíték nyújtására hívja fel.
 • A Delta visszafizeti a biztosítékot a Vevőnek, ha a Jármű átvételét követő 30 napon belül a Vevő-Kereskedő hitelt érdemlő eredeti dokumentumokkal, mint bizonyítékokkal igazolja, hogy a hozzáadott értékadóra vonatkozó szabályok szerint nem áll fenn adófizetési kötelezettség. Ha az igazolás nem történik meg 30 napon belül, akkor Delta helyesbítő számlát állít ki és a hozzáadott értékadó összegét felszámítja.
 • A Delta a követelésétől függően fizetési felhívást közölhet a Vevő-Kereskedővel annak kapcsolattartási e-mail címére fizetési értesítőben, számlában vagy más számviteli bizonylatban, mely tartalmazza a teljesítés jogosultját, a teljesítés helyét, jogcímét, a fizetési határidőt, a fizetés pénznemét és összegét.
 • A Vevő-Kereskedőnek a végszámlák a Jármű tulajdonjogának átszállásakor a Dokumentáció átvételének befejezésekor kerülnek kiállításra.
 • Vevő-Kereskedőnek legkésőbb a Regisztrációs kérelem kell közölnie, ha papír alapú számla kiállítását igényli. A Fizetési felhívást ebben az esetben is elektronikusan közli a Delta a Vevő-Kereskedővel.
 • Bármely fizetési kötelezettség azon a napon megy teljesedésbe, amikor a Delta bankszámlájára megérkezik a teljesítés összege. Ha a Vevő-Kereskedő igazolja a teljesítési határidő elteltéig a pénzügyi teljesítésre, hogy a bankja a számláját megterhelte a teljesítés összegével, akkor a Delta további 3 nap póthatáridőt automatikusan biztosít arra, hogy a számláján a teljesítés jóváírásra kerüljön.
 • A Vevő-Kereskedő kizárólag olyan bankszámláról teljesíthet, mely felett ő maga jogosult rendelkezni. Delta nem fogad el harmadik személy bankszámlájáról teljesítést, a teljesítés összegét a küldő félnek visszaküldi és a szerződésszegés következményeit alkalmazza.
 • Ha a Deltának vagy számlavezető bankjának bármely kétsége merül fel a Vevő-Kereskedő teljesítésének forrásával, a pénz eredetének vagy a pénzmozgásnak a jogszerűségével kapcsolatban, akkor a teljesítés elfogadásához további információkat kérhet.
 1. Panaszeljárás

A Panaszeljárást a Delta Önálló mellékletben szabályozza.

 

Szigetszentmiklós, 2022.11.07.

A mellékletek a regisztráció során kerülnek kiküldésre.

 1. számú melléklet: Általános Kötelezettségek
 2. számú melléklet: Eladó felelőssége Deltával szemben jármű adásvétele során
 3. számú melléklet: Delta felelőssége Vevő-Kereskedővel szemben jármű adásvétele során
 4. számú melléklet: Delta járműátadás-átvétel Vevő-Kereskedő részére
 5. számú melléklet: A GTC eltérései jogszabályoktól Eladó részére
 6. számú melléklet: A GTC eltérései jogszabályoktól Vevő-Kereskedő részére
 7. számú melléklet: Panaszkezelési szabályzat